Workshops maandag

WORKSHOP  WS2 - HECHTINGSDRAAD

Maandag 16/09/2019 - 11:20 - O&N 2 - Hippocrates 4

Auteur : Gerrit Vignero

Organisatie : MPC Terbank Heverlee, Docent UCLL, Zelfstandige

Ontwarring en ordening van de hechte draad tussen ouder en kind.

De draad staat voor de hechtingsdraad en voor het zoeken van verbinding tussen ouder en kind, leerkracht en leerling, begeleider en cliënt. De verschillende fasen in emotionele en sociale ontwikkeling zijn vertaald aan de hand van werkbare begrippen zoals het spoor, de poort, actie-reactie, cirkelen, een lus in de draad...  Het is een model dat een psycholoog of orthopedagoog als kader kan gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van een persoon. Ouders, leerkrachten, begeleiders krijgen woorden om rond opvoeding en begeleiding aan de slag te gaan. In de workshop wordt dit model kort voorgesteld. In de methode wordt met het model in het achterhoofd een werkschema gehanteerd om op het spoor te komen van het kwetsbare plekje in de draad. Het plekje waar ouder of begeleider en kind of cliënt als het ware telkens naartoe worden gezogen. Soms heeft dat kwetsbare plekje te maken met aangeboren beperkingen zoals autisme, ADHD, temperament, syndromen, een verstandelijke beperking... Soms heeft het kwetsbare plekje te maken met een hechtingstrauma. Wanneer opvoeding of begeleiding ernstige vragen oproept, gaat de vanzelfsprekendheid weg. Het is dan een hele opgave om uit te maken hoe je het best verbinding maakt en houdt. Je zoekt handvatten om het anders zo intuïtieve en spontane proces van opvoeden vorm te geven en bewust te hanteren. In de workshop wordt het werkschema toegelicht.

 

WORKSHOP  WS3 - VAN ONTHECHT NAAR VERBONDEN

Maandag 16/09/2019 - 13:50 - O&N 2 - Hippocrates 4

Auteur : Sabine Vermeire

Organisatie : Interactie-academie vzw

Van onthecht naar verbonden in het werken met kinderen en (pleeg)ouders in multistress contexten.

Kinderen uit gezinnen in multistress contexten of kinderen met traumatische levensgeschiedenissen raken soms verstrikt in moeilijkheden, zijn overspoeld door emoties en laten problematisch gedrag zien. Vaak zijn verschillende hulpverleningsinstanties zoals jeugdzorg en kinderbescherming betrokken en diagnoses als ‘hechtingsgestoord’ of ‘onveilig gehecht’ zijn meermaals gevallen. Ondanks de vele inspanningen en pogingen om de problemen op te lossen of te veranderen, komen deze kinderen en hun omgeving steeds meer klem te zitten. Vanaf het moment dat het kind en zijn gezin of relevante betrokkenen de gesprekskamer binnenkomen zijn de spanningen, frustraties en machteloosheid voelbaar.  Tijdens de workshop gaan we op zoek naar wegen om samen met de kinderen en hun netwerken alternatieve verhalen over de problemen, over elkaar en hun relaties naar de voorgrond te halen, en nieuwe, rijkere betekenissen te creëren. Op een speelse externaliserende wijze proberen we ‘a sense of agency’ en het besef invloed te hebben op de vele betekenissen in hun leven te bevorderen en leefbaarder, hoopvoller narratieven te ontvouwen. We illustreren dit aan de hand van het verhaal van Toby.

 

WORKSHOP  WS6 - SAMEN VERSTERKEN

Maandag 16/09/2019 - 11:20 - O&N 2 - Hippocrates 5

Auteur : Katya Vandenbroucke

Coauteurs : Katelijne Hintjens

Organisatie : ZNA UKJA, Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen

Afdeling (indien van toepassing) : Afdeling Kinderen - Zorgeenheid Externaliserende Stoornissen

Samen versterken - IK-versterkende creatieve groepstherapie voor kinderen : een transdisciplinair project binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Transdisciplinair samenwerken in een residentiële kinderpsychiatrische setting wordt binnen deze actieve workshop geïllustreerd aan de hand van een eigen ontwikkeld transdisciplinair groepstherapeutisch programma (Katya Vandenbroucke, klinisch psycholoog - psychotherapeut & Katelijne Hintjens, ergotherapeut - ZNA UKJA, 2015 - 2018). De "IK-versterkende creatieve groepstherapie voor kinderen" is bedoeld om kinderen psychologisch sterker te maken via non-verbale, creatieve therapie en via psychologische, dynamische groepsprocessen.  Kinderen leren een link te leggen met hun persoonlijke proces via creatieve werkstukken die ze eerst alleen en daarna samen maken. In sensitieve groepsgesprekken over hun werkproces en hun werkstuk zien we kinderen gestaag groeien op verschillende domeinen. Binnen de workshop lichten we graag op een praktische manier toe hoe we dit programma hebben opgebouwd vanuit de vruchtbare werkrelatie tussen een ergotherapeutisch kader enerzijds en een klinisch psychologisch - psychotherapeutisch kader anderzijds.  Het geheel bleek daarbij van bij het begin steeds meer waard te zijn dan de som van de delen.

 

 

WORKSHOP  WS11 - OVERAFHANKELIJKE VOLWASSEN KINDEREN

Maandag 16/09/2019 - 13:50 - O&N 2 - Hippocrates 6

Auteur : Willem Beckers

Organisatie : Interactie-Academie vzw

En zo viel alles stil." Een therapeutisch kader voor samenwerking met families van overafhankelijke jongvolwassen kinderen ".

Adult Entitled Dependency, vertaald als “over-afhankelijke volwassen kinderen”, verwijst naar een in Vlaanderen vaak weinig zichtbare problematiek. Men doelt hierbij op families met inwonende jongvolwassen kinderen die gedurende een significant lange tijd geen dagactiviteit hebben, sociaal geïsoleerd leven en worstelen met psychiatrische problemen en/of verslaving. Deze 'verborgen cliënten' weigeren alle hulp, terwijl de betrokken ouders de situatie als onleefbaar ervaren. Bezorgdheden omtrent agressieve of zelfdestructieve reacties maken overwegingen rond alternatieve scenario's echter bijzonder moeilijk. Mettertijd wordt de afhankelijkheid en het disfunctioneren van deze jongvolwassenen steeds groter, wanneer ouders maar ook hulpverleners geen steunend kader vinden om zich te herpositioneren. In deze workshop lichten we deze problematiek aan de hand van casuïstiek concreet toe. Deelnemers krijgen vervolgens een therapeutische werkwijze aangereikt om een dergelijke patstelling te doorbreken en opnieuw verandering in de steigers te zetten. Dit met zowel de focus op de individuele levenskwaliteit van de jongvolwassene als op de bredere gezinscontext. Daarnaast is deze workshop ook gericht op het verscherpen van de professionele afstemming omtrent families waar dergelijke moeilijkheden zich (dreigen te) ontwikkelen, vaak in een eerdere leeftijds- en gezinsfase. Hulpverleners worden aangemoedigd om hierover met elkaar in dialoog te gaan en nieuwe reflecties mee te nemen naar de eigen werkcontext.

 

 

WORKSHOP  WS16 - RAPUNZEL UIT DE TOREN

Maandag 16/09/2019 - 11:20 - O&N 2 - Hippocrates 6

Auteur : Tine Schellekens

Organisatie : Rapunzel vzw - Psychodroom - Vorming

Hoe Rapunzel een weg uit de toren vond. Systemisch en psychodynamisch ontwikkelingsgericht traumawerk met een jonge vrouw en haar familie.

Transitiepsychiatrie, transitieperiode, het transitiegedachtengoed is in transformatie. Waar we het werken met ouders op jongere leeftijd evident vinden, ervaren we een grotere drempel in het werken met het familiale netwerk wanneer een ‘volwassen’ persoon zich aanmeldt voor behandeling. Meer nog de discipline ouder en/of gezinsbegeleiding is vaak niet meer aanwezig in behandelvormen voor meerderjarigen. Nochtans is deze fase bijzonder geschikt om patronen in de gezinsontwikkeling samen in vraag te stellen en aan een nieuwe balans te werken aangepast aan ieders individuele ontwikkeling binnen hun multigenerationele context.

In deze workshop zal aan de hand van het verhaal van Sara belicht worden hoe herverbinding en erkenning (met ouders en broer en breder familiaal netwerk) een cruciale rol spelen in haar herstel op emotioneel, relationeel en cognitief niveau. 

Sara, een jonge vrouw van 21 jaar, voelt zich waardeloos en heeft geen zin meer in het leven na een relatie van negen maanden waarin herhaaldelijk over haar grenzen werd gegaan. De ervaringen met dit misbruik (seksueel, emotioneel en financieel) hebben daarenboven verdrongen kindherinneringen getriggerd omtrent seksueel misbruik door haar broer Ruben.

De behandeling werd onder andere onderbouwd door principes vanuit Attachement Based Family Therapy, Write Junior schrijfprotocol, waarderend systemisch samenwerken (Appreciative Inquiry) en werken met sprookjes in therapie (Bettelheim).

De stem van de betrokken ervaringsdeskundigen (Sara en Ruben) in dit verhaal hebben de accenten van de workshop bepaalt met name zal er in het bijzonder stilgestaan worden bij het belang van het betrekken van het systeem. Ten tweede zal er geoefend worden in het nauwkeurig luisteren en doorvragen om tot verbindende en waarderende erkenning te komen bij alle partijen.

Deze workshop wil graag een inspirerende uitnodiging zijn tot het vergroten van een collaboratieve, waarderende samenwerking tussen hulpverlener(s), cliënten en hun bredere systeem.

 

 

WORKSHOP  WS18 - DELEN IS HELEN (traumaverhaal)

Maandag 16/09/2019 - 13:50 - O&N 2 - Hippocrates 3

Auteur : Inge Vanderstraete

Organisatie : Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en Rapunzel Vormingscentrum

‘Delen is helen’ Onderweg naar een gedeeld verhaal tussen ouders en kind.

Reeds langer is bekend dat het getuige zijn van geweld, even traumatiserend kan zijn dan het zelf slachtoffer kan zijn van geweld. Beide vormen van mishandeling brengen met zich mee dat kinderen worden blootgesteld aan intense, negatieve emoties. Verder is geweten dat stress die te intens is, te lang aanhoudt, en te weinig interpersoonlijk gereguleerd wordt, op verschillende domeinen een risico kan vormen voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die getuige zijn van partnergeweld, brengen vaak een verhaal dat bevreemdend en beangstigend is, en getuigt van chaos en onbegrip. Deze kinderen ondergaan vaak momenten van intense, negatieve emoties die slechts beperkt gecontained en gereguleerd worden door de ouders. Het risico bestaat dat deze hoge niveaus van stress een hypotheek leggen op verschillende ontwikkelingsdomeinen. In deze workshop bekijken we hoe interpersoonlijk herstel tussen ouder en kind, ruimte kan maken voor intrapsychisch herstel bij het kind. We bekijken hoe we samen met ouders op weg kunnen gaan om te zoeken of en hoe zij het verhaal van hun kind kunnen begrijpen, zodat er ruimte kan ontstaan voor een verhaal dat ouders en kinderen delen. Het vertellen van een gezamenlijk verhaal vergroot immers de kans dat kwetsuren kunnen helen. Verder bekijken we wat er nodig is vanuit de ouders, om tot herstel te kunnen komen en wat er mogelijk is als expliciet herstel niet aan de orde is. Bij dit alles vertrekken we uiteraard vanuit de ervaring, beleving, en noden van kinderen. Tijdens de workshop verwachten we dat de deelnemers actief participeren en zich identificeren zij het met de rol als ouder, zij het met de rol van kind.

 

 

WORKSHOP  WS19 - WRAPAROUND

Maandag 16/09/2019 - 11:20 - O&N 2 - Hippocrates 3

Auteur : Thirsa Van Dongen

Coauteurs : Prof. Dr. Inge Glazemakers

Organisatie : Universiteit Antwerpen (CAPRI)- ZNA, UKJA

Kinderen, ouders en hulpverleners samen rond de tafel: praktijkervaringen met de wraparound-principes.

‘Ik denk dat ik aanwezig moest zijn, omdat ze geen beslissingen wilden nemen zonder mij. Moesten ze dingen achter mijn rug beslissen, dan zou ik erg boos zijn en het hen erg moeilijk maken.’ ‘Ik voelde mij gesteund; de deskundigen hebben toen gezegd geef deze moeder en dochter een kans om terug samen te leven.’  ‘Ik denk dat het de eerste keer was dat deze moeder aan tafel zat als expert en werd ondersteund in deze rol.’   Dit zijn enkele citaten van een jongere, ouder en hulpverlener omtrent hun ervaringen tijdens netwerktafels. Deze methodiek vertrekt vanuit de wraparound-principes. Een netwerktafel brengt jongeren, ouders en hulpverleners samen rond de tafel. De visie van de jongere en de ouders staat centraal, er wordt vertrokken vanuit de aanwezige sterktes en er wordt rekening gehouden met de gezinscultuur. Via samen denken en samen werken komt er een zorgplan op maat van het gezin tot stand, een geïndividualiseerd zorgteam voert dit plan uit en volgt dit verder op.  Tijdens deze workshop vertalen we de wraparound-principes naar de praktijk, we ontdekken samen de versterkende elementen en valkuilen. De deelnemers hebben hierbij een actieve rol en praktijkervaringen worden uitgewisseld. Allereerst wordt er aandacht besteed aan de cruciale elementen van een grondige voorbereiding. Hoe laten we de jongere en de ouders als volwaardige partner participeren? Hoe krijgen we zicht op de waarden en normen van een gezin en hoe integreren we deze in het zorgplan? Hoe maken we gebruik van de sterktes, rekening houdend met (crisis)noden?

 

 

WORKSHOP  WS23 - AANKLAMPENDE ZORG VOOR COMPLEXE SITUATIES / VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN

Maandag 16 september - 13:50 - O&N 2 - Hippocrates 7

Auteur : Begga Van de Velde / An-Sofie Nieuwdorp

Coauteurs : Klara Smout / Lisa Liekens

Organisatie : Yuneco - Care en Casemanagement / Combi

Aanklampende zorg: Let’s do (and skip the don’t!)

Aan de hand van verschillende stellingen rond aanklampende zorg zal er tijdens deze workshop een interactieve dialoog gevoerd worden gebaseerd op klinische praktijkervaringen. De stellingen zullen zowel betrekking hebben op netwerking als op de specifiek doelgroepgebonden thema’s. Tijdens deze workshops zijn we niet bang om te stellen dat:

- Behandelende psychiaters nooit beschikbaar zijn voor deelname aan netwerkoverleg.

- Scholen continu dreigen met schorsing zonder zelf actief mee te ondersteunen.

- Cliënten de regie zelf in handen willen houden, maar hiertoe niet in staat zijn.

- Consulenten niet bereikbaar zijn en dus een overbodige partner.

- Privétherapeuten hun begeleiding stoppen zodra de problematiek te complex wordt.

- Instellingen hun verantwoordelijkheid niet opnemen aangaande complexe problematieken.

De vraag is echter, worden deze stellingen bekracht of juist ontkracht en hoe helpt het ons als betrokkenen om met die inzichten samen tot constructieve samenwerkingsverbanden te komen in een maatschappij waarbij netwerking een steeds grotere plaats inneemt?

 

Verstandelijke beperkingen: Let’s do (and skip the don’t!)

Aan de hand van verschillende stellingen rond mentale beperkingen zal er tijdens deze workshop een interactieve dialoog gevoerd worden gebaseerd op klinische praktijkervaringen. De stellingen zullen zowel betrekking hebben op netwerking als op de specifiek doelgroepgebonden thema’s. Tijdens deze workshops zijn we niet bang om te stellen dat:

- Een psychiater onvoldoende kennis heeft aangaande mentale beperkingen.

- Instellingen onvoldoende zijn afgestemd op jongeren met sociaal emotionele beperkingen.

- Cliënten vanwege hun mentale beperking niet zelfstandig kunnen meedenken over het zorgtraject.

- Privétherapeuten niet in staat zijn om te werken met jongeren met mentale achterstand.

De vraag is echter, worden deze stellingen bekracht of juist ontkracht en hoe helpt het ons als betrokkenen om met die inzichten samen tot constructieve samenwerkingsverbanden te komen in een maatschappij waarbij netwerking een steeds grotere plaats inneemt?

 

 

WORKSHOP  WS28 - INLEEFSESSIE ATELIER DAGBEHANDELING

Maandag 16/09/2019 - 11:20 - O&N 2 - Hippocrates 2 (maximaal 30 deelnemers)

Auteur : Daniëlle van de Merwe

Coauteurs : Jo Wellens, Eleni van Looy

Organisatie : AZ St. Maarten - TheA

Inleefsessie SAMEN Atelier, gezinstherapeutisch dagprogramma TheA, dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie AZ St-Maarten.

TheA is de dageenheid kinder- en jeugdpsychiatrie van AZ St-Maarten. TheA biedt een kortdurende therapeutische dagbehandeling voor kinderen en jongeren met psychische problemen of ontwikkelingsmoeilijkheden. TheA omvat drie leefeenheden: KD Atelier, de peuter-kleutergroep; OK Atelier, de lagere schoolgroep en ID Atelier, de pubergroep.  TheA staat voor een gezinsgerichte benadering waarbij dagelijks gewerkt wordt met het kind of de jongere. Zorgfiguren en broers/zussen nemen actief deel aan een gezinstherapeutisch programma. Dit bestaat uit het SAMEN Atelier (wekelijks waarbij de gezinnen samen een traject aangaan), een aantal individuele gezinsgesprekken en daarnaast worden ouders en betrokken hulpverleners minstens tweemaal uitgenodigd voor een overleg.  Onze kernwaarden openheid, speelsheid, creativiteit en verbinding worden tijdens deze SAMEN Ateliers op een ervaringsgerichte wijze beleefd. In het KD Atelier is gekozen om ruimte en tijd vrij te maken voor de ouders of zorgfiguren alleen. In het OK Atelier ligt de focus op verbinding, communicatie en invulling van het ouderschap. In het ID Atelier wordt er gespeeld met individuatie/separatie en het zoeken naar nieuwe wegen tot verbinding tussen de puber en zijn ouders.

 

 

WORKSHOP  WS41 - M-PATH

Maandag 16/09/2019 - 13:50 - O&N 2 - Hippocrates 1

Auteur : Stijn Verdonck

Coauteurs : Merijn Mestdagh, Tom Van Daele

Organisatie : Kwantitatieve Psychologie en Individuele Verschillen (OE)

m-Path workshop: je eerste ervaring met blended werken

Technologie maakt in toenemende mate deel uit van de leefwereld van jongeren. Ook binnen hulpverlening vinden technologische toepassingen geleidelijk hun weg. Voor individuele hulpverleners blijkt de drempel echter vaak te hoog. Heb je zelf ooit al eens een app willen gebruiken in je begeleiding, maar heb je geen idee hoe en waar te beginnen? Deze workshop laat je kennis maken met m-Path, een gratis smartphone app in volle ontwikkeling aan de KU Leuven. m-Path is bij uitstek geschikt voor blended werken: de app maakt het mogelijk voor hulpverleners en hun cliënten om tussen sessies door virtueel verder te werken. Indien je dat na afloop wil, kan je er zelfs in je eigen praktijk mee aan de slag, in het kader van de eerste publieke testing. 

Wat mag je tijdens de workshop verwachten?

Na een korte, theoretische inleiding over de zin en onzin van blended werken door Tom Van Daele, ga je meteen met de app aan de slag. De ontwikkelaars Merijn Mestdagh en Stijn Verdonck lichten het concept ervan toe en helpen je om zelf een account aan te maken. Daarna verken je in duo’s onder begeleiding interactief de app. Je maakt zowel kennis met het luik van cliënten, als dat van de hulpverleners. Daarbij word je ook uitgedaagd om een concrete toepassing van de app voor een eigen traject vorm te geven. Op het einde heb je al de info om zelf, volledig vrijblijvend met de app aan de slag te gaan. Idealiter breng je zelf een laptop en smartphone mee; er is geen echte ervaring vereist met deze manier van werken, enkel interesse.

 

 

WORKSHOP  WS37 - ‘Kijken naar infants en hun ouders’

Maandag 16/09/2019 - 11:20 - O&N 2 - Hippocrates 1

Auteur : Barbara Nolf

Coauteurs : Lotte Soete

Organisatie : WINGG Connect / Mobiel Team WINGG / CIG Ter Leye

Wat (nog) niet gezegd wordt.

There’s no such thing as a baby... Maar heeft een baby een innerlijke leefwereld, mogen we het jonge kind zien als een volwaardige partner wanneer ouders consulteren met een vraag of zorg rond hun baby of peuter. Is er überhaupt een nood aan psychische zorg voor jonge kinderen (en hun gezinnen)?  Werken met jonge kinderen en hun ouders is een jonge discipline. Wetenschappelijk onderzoek toont echter overduidelijk aan dat de eerste 1001 dagen cruciaal zijn voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Vanuit de Infant Mental Health visie willen we dan ook deze kennis doorgeven aan éénieder die werkt met baby’s, peuters en kleuters zodat we investeren in de toekomst. We nemen je in deze workshop mee in de wondere wereld die ontstaat wanneer je gericht leert kijken naar infants. We bekijken en bediscussiëren filmfragmenten en denken samen na hoe gedrag geïnterpreteerd kan worden.

 

 

WORKSHOP  WS5 - SUICIDEPREVENTIE BIJ JONGEREN

Maandag 16/09/2019 - 13:50 - O&N 2 - Hippocrates 2

Auteur : Sara Van Rossem - Laura Jonville

Coauteurs : Livia Anquinet

Organisatie : CGG PassAnt suïcidepreventiewerking

Suïcidepreventie bij jongeren.

Gedurende deze interactieve workshop willen we met de deelnemers op zoek gaan naar een mogelijk scenario voor een gesprek over zelfmoord. Er wordt gewerkt aan het leren herkennen van mogelijke signalen, het bespreekbaar maken van zelfmoord en wat als iemand er effectief aan denkt om uit het leven te stappen. Wat zeggen we beter wel, wat beter niet.   Op voorhand wordt met de deelnemers kort stilgestaan bij het suïcidaal proces, belang van empathie, ambivalentie en tunnelvisie. Tijdens de oefening staan we stapsgewijs stil bij het belang van bespreekbaar maken van suïcidaliteit, risicoformulering en werken met een veiligheidsplan. 

 

 

WORKSHOP  WS30 - HET IK-BOEK

Maandag 16/09/2019 - 13:50 - O&N 2 - Hippocrates 5

Auteur : Esther Milh

Coauteurs : Friede Decoster

Organisatie : UPC KU Leuven - MPK - Kortverblijf voor jonge tieners

Het 'Ik-boek': werkinstrument en sessie waarbij schrijven centraal staat.

In een vluchtige maatschappij, wordt het belang van vertragen steeds groter. Dit is ook iets wat we als leefgroepbegeleiders van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven, kortverblijf jonge tieners, merken. Dit 'verlangzamen' proberen wij een plaats te geven met het geschreven woord. Met een sessie ‘ik-boek’ werken we met jongeren (leeftijd 11 tot 15 jaar) samen op praktisch, pedagogisch, maar ook therapeutisch niveau. Dit 'ik-boek' is een werkinstrument, geïnspireerd op het 'ARC-model' (Kinniburgh & Blaustein, 2005), een model bestaande uit de drie bouwstenen ‘Attachment’, ‘Regulation’ en ‘Competency’. Tijdens een sessie zit je als jongere en begeleider samen rond hetzelfde, tastbare schrijven, met verschillende doelen: een alternatieve werkvorm, manier van interactie, samen nadenken over gedrag, gevoel en gedachten, een kans ter observatie en reflectie. Hoe geven wij dit een plaats en betekenis binnen onze residentiële, korte opname? Hoe maken wij met behulp van deze werkvorm verbinding tussen de jongere en andere teamleden, maar ook andere betrokken partijen zoals de school of de ouders? Hoe kan dit 'ik-boek' een rode draad doorheen een opname worden?

 

 

WORKSHOP  WS40 - GEÏNTEGREERDE DIAGNOSTIEK in OBSERVATIE

Maandag 16/09/2019 - 11:20 - O&N 2 - Hippocrates 7

Auteur : Peter Adriaenssens

Coauteurs : Team Kortverblijf Jonge Tieners MPK UZ Leuven

Organisatie : UPC KULeuven

Onderweg naar een toekomstperspectief. De jonge tiener in observatie.

Is het ADHD, autisme, een hechtingsstoornis of trauma? Een differentieel diagnostische vraag waarmee we in een residentiële groep voor jonge tieners geregeld geconfronteerd worden. En welke vraag staat voorop: wat het voor het jeugdpsychiatrisch team is of hoe de jongere zichzelf moet begrijpen? Het gaat om beiden, zeggen we vaak. Hoe doe je dat dan? Wij integreren het Hechting, Zelfregulatie en Vaardigheden model van Blaustein (ARC) met Ervaringsgericht Leren, vanuit een systemisch narratief om een hernieuwde kijk op het leven op te bouwen. In deze workshop illustreren we aan de hand van een casus hoe iedere discipline in het team deze draad mee helpt vasthouden en opbouwen.